Lūdzu, uzmanīgi izlasiet šos vietnes lietošanas noteikumus un nosacījumus, jo, to izmantojot, jūs piekrītat tos ievērot. Mēs paturam tiesības jebkurā laikā mainīt lietošanas noteikumus un šeit publicēsim visas izmaiņas. Jums ieteicams regulāri pārskatīt lietošanas noteikumus, jo tiks uzskatīts, ka jūs piekrītat izmaiņām, ja turpināsiet izmantot tīmekļa vietni pēc to publicēšanas.

Ja nepiekrītat ievērot šos lietošanas noteikumus, jums nekādā veidā nevajadzētu izmantot šo vietni.

Tīmekļa vietnē publicēto informāciju sniedzam mēs un, ja norādīts, dažas trešās personas. Mēs darām visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka tīmekļa vietnē publicētā informācija ir precīza tās publicēšanas brīdī un regulāri atjaunināta, taču mēs nevaram garantēt vai uzņemties atbildību par tās precizitāti vai savlaicīgumu, un mēs varam mainīt informāciju jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma. Jūs nedrīkstat paļauties uz tīmekļa vietnē sniegto informāciju, un jūs atzīstat, ka jums ir jāveic atbilstoši pasākumi, lai pārbaudītu šo informāciju, pirms rīkoties saskaņā ar to.

Mēs publicējam tīmekļa vietni "tādu, kāda tā ir", bez jebkādām tiešām vai netiešām garantijām attiecībā uz tīmekļa vietnes darbību, informācijas precizitāti vai tīmekļa vietnē minētajiem produktiem vai izstrādājumiem (ciktāl šādas garantijas var tikt izslēgtas saskaņā ar attiecīgajiem tiesību aktiem), un, ciktāl to pieļauj likums, mēs neesam atbildīgi par jebkādiem tiešiem vai netiešiem (tostarp, bet ne tikai par tiešu vai netiešu peļņas zaudējumu), izrietošiem, īpašiem vai citiem nejaušiem zaudējumiem vai kaitējumu, kas var rasties no tīmekļa vietnes lietošanas, neatkarīgi no tā, kā tas notiek.

Informācija, kas ietverta tīmekļa vietnē vai saistītajās tīmekļa vietnēs, nav aicinājums ieguldīt akcijās vai citos vērtspapīros vai citos produktos vai produktos vai kā citādi veikt darījumus ar tiem vai slēgt līgumus ar Keller Group plc vai jebkuru citu uzņēmumu. Uz sniegto informāciju nedrīkst paļauties saistībā ar lēmumu par ieguldījumiem. Saistībā ar šādu lēmumu jums vienmēr jālūdz attiecīga profesionāla konsultācija.

Uz Keller Group plc vai jebkura cita tīmekļa vietnē minētā uzņēmuma pagātnes darbības rezultātiem nevar paļauties kā uz norādi par tā darbības rezultātiem nākotnē. Akciju cena un no tām gūtie ienākumi var gan samazināties, gan palielināties, un ieguldītāji var neatgūt sākotnēji ieguldīto summu.

Jebkura atsauce uz kādu produktu vai pakalpojumu, ko esam nodrošinājuši vai varam nodrošināt mēs vai kāds cits uzņēmums, nenozīmē solījumu, ka šāds produkts vai pakalpojums būs pieejams jebkurā laikā. Izmaiņas vai uzlabojumi šādos produktos vai produktos var tikt veikti jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma.

Autortiesības uz tīmekļa vietnes dizainu un arhitektūru pieder Keller Group plc. Autortiesības uz tīmekļa vietnē publicēto saturu pieder mums, izņemot gadījumus, kad trešās personas īpašumtiesību paziņojums norāda citādi. Attēlus, preču zīmes un zīmolus aizsargā arī citi intelektuālā īpašuma tiesību akti, un tos nedrīkst reproducēt vai jebkādā veidā piesavināties bez attiecīgo īpašnieku rakstiskas atļaujas. Ja vien tas nav īpaši aizliegts kādā no lapām publicētajā paziņojumā, jūs varat izdrukāt tādu tīmekļa vietnes daļu kopiju, kas jums pamatoti nepieciešama personiskai lietošanai, ar nosacījumu, ka jebkurai kopijai ir pievienoti visi attiecīgie paziņojumi par īpašumtiesībām un/vai atrunas. Jebkāda cita izmantošana ir aizliegta.

Mēs neesam atbildīgi par jebkuras citas tīmekļa vietnes saturu, no kuras esat piekļuvis tīmekļa vietnei vai uz kuru jūs varat izveidot hipersaiti no šīs tīmekļa vietnes, un neuzņemamies atbildību par jebkādiem zaudējumiem vai kaitējumu, kas jums rodas tās rezultātā.

Ciktāl jebkuru šo lietošanas noteikumu daļu kompetentas jurisdikcijas tiesa atzīst par spēkā neesošu, nelikumīgu vai neizpildāmu, šāda daļa tiek atdalīta no pārējiem noteikumiem, kuri visi paliek spēkā, kā to pieļauj likums.